j

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc odio purus, tempus non condimentum eget, vestibulum.

Error: Contact form not found.

Between Affinity and Rupture: Tracing Bubbles
2022

Curatorial Project by Reyhaneh Mirjahani
Kulturhuset Bergsjön

Exhibition Leaflet
Public Program

Mellan tillhörighet och uppbrott: Spåra bubblor
2022

Amidst the perpetual injustices and tyrannical power structures that oppress our communities and stifle their rights to exist, express and act, is a constellation of often-colliding bubbles. This governs each individual’s processing, avoidance, or resistance against the most brutal realities that surround us, up close and from afar.

Depending on upbringing, education, and exposure to challenging life conditions, the bubble is best defined as our selective interpretations and reactions to factual truths and realities, as well as our selective aspirations to preserve or protect for what is dearest to us. At the same time, these bubbles equally shape our biases and preconceptions towards what we deem to be threatening or unfamiliar. Being social bubbles, or vague, uncertain states of mind, they often emerge in response to the moment of reconciliation or contention with surrounding contexts that carry opposing viewpoints and analytical frameworks.

Uniquely, each bubble contributes a distinct function with a distinct influence over how we make sense of our wider socio-political and cultural contexts. Whether it functions as a source of distraction or empowerment, the ‘bubble’ as a fleeting isolated reality offers a versatile facet of individuality as well as community that is worth unpacking.

The exhibition Between Affinity and Rupture: Tracing Bubbles looks at the possible points of encounter with these bubbles, while exploring how they each affect our perception and reactions against the realities that surround us. How can we make sense of our own subjectivities within the wider web of conflicting socio-political and cultural contexts?

The nine artists in the exhibition explore the moments of collision, of reconciliation or contention with different understandings and viewpoints. Each work can be seen as an aperture to the encounters we can have as individuals or as communities with some of these fleeting isolated realities.

Participating artists: Anki Ebonsdotter, Amanda Karlsson, Dawn Hang Yue Wong , Kimzonite, Siri Landgren, Kasia Michnik, Åke Sjöberg, Sifen Wibell, Elin Wikström

 

The project is carried out by Kulturstråket-Navet i Bergsjön in collaboration with Kulturhuset i Bergsjön och financed by Kulturrådet and Kulturhuset Bergsjön.

Bland de ständiga orättvisor och tyranniska maktstrukturer som förtrycker våra grupper i samhället och kväver deras rätt att existera, uttrycka sig och handla, finns en konstellation av bubblor som ofta krockar med varandra. Detta styr varje individs möjlighet att bearbeta, undvika och motsätta sig de mest brutala verkligheter som omger oss, på nära håll och från avstånd.

Beroende på uppfostran, utbildning och exponering för utmanande livsvillkor kan bubblan bäst definieras som våra selektiva tolkningar och reaktioner på faktiska sanningar och verkligheter, så väl som våra selektiva strävanden att bevara eller skydda det som betyder mest för oss. På samma gång formar dessa bubblor lika mycket våra perspektiv och förutfattade meningar gentemot vad vi ser som främmande och okänt. Då bubblorna är sociala eller vaga och osäkra synsätt framträder de ofta som svar på försoning med eller brott mot omgivande kontexter som bär på motsatta perspektiv och analytiska ramverk.

Varje bubbla har en unik och separat funktion med ett särskilt inflytande över socio-politiska och kulturella kontexter. Oavsett om den fungerar som en distraktion eller i stället ger kraft, erbjuder ”bubblan” som flytande isolerad verklighet en mångsidig individualitet såväl som en gemenskap som förtjänar en närmare blick.

Utställningen Mellan tillhörighet och uppbrott: Spåra bubblor ser på möjliga mötespunkter för dessa bubblor, samtidigt som den undersöker hur de var och en påverkar vår perceptioner och reaktioner på verkligheterna som omger oss. Hur kan vi förstå våra egna subjektiviteter inom det större nät av kontrasterande sociopolitiska och kulturella kontexter?

Utställningens nio konstnärer undersöker kollisioner, försoningar eller ifrågasättanden av och med olika förståelse och perspektiv. Varje verk kan ses som en öppning till de möten vi som individer eller som grupper har med dessa flytande och isolerade verkligheter.

Konstnärer: Anki Ebonsdotter, Amanda Karlsson, Dawn Hang Yue Wong , Kimzonite, Siri Landgren, Kasia Michnik, Åke Sjöberg, Sifen Wibell, Elin Wikström

 

Projektet genomförs av Kulturstråket-Navet i Bergsjön i samarbete med Kulturhuset i Bergsjön och finansieras av Kulturrådet och Kulturhuset Bergsjön.

Exhibition documentation by Hendrik Zeitler

Exhibition view
Exhibition View
Åke Sjöberg - How to be a real “NVM”: a seed of Non Violent Masculinity
Elin Wikström - Nya Möten
Amanda Karlsson - Middag med gäster
Sifen Wibell - Bubblor och makt
Performance by Anki Ebonsdotter - Encanto
from Empatisk berättarverkstad med Åke Sjöberg
Dawn Hang Yue Wong - Oväntade skattkartor
Kasia X. Michnik - När vi gör surkål, gör vi inte surkål - Om ursprung, uppbrott, försoning
Performance by Kasia X. Michnik
Elin Wikström - Nya Möten
Exhibition View
Left: Kimzonite - Kakelugn شومینه estufa de ceramica Right: Siri Landgren - Underlevare
from Prata och skapa om bubblor, normer och makt with Sifen Wibell
from Skapa en oväntad skattkarta med Dawn Hang Yue Wong